INTEGRITETSPOLICY FÖR SVENSKA SJÖRÄTTSFÖRENINGEN

INTEGRITETSPOLICY FÖR SVENSKA SJÖRÄTTSFÖRENINGEN

BAKGRUND
Svenska Sjörättsföreningen behandlar personuppgifter i sin verksamhet. I den här integritetspolicyn hittar du bland annat information om hur och varför vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

Om inte annat specifikt anges är det Svenska Sjörättsföreningen, org.nr 857203-8647, c/o Paula Bäckdén, Box 11025, 404 21 Göteborg, (”Svenska Sjörättsföreningen” eller ”vi”) som har ansvaret för behandlingen av dina personuppgifter.

VILKA PERSONUPPGIFTER VI BEHANDLAR OCH HUR VI SAMLAR IN DEM Svenska Sjörättsföreningen kan inom ramen för vår verksamhet komma att samla in personuppgifter om dig i olika avseenden. De uppgifter vi kan komma att samla in är grundläggande information om dig såsom namn och kontaktuppgifter samt information om ditt arbete såsom din arbetsgivare, din position och eventuell faktureringsadress. Dessa uppgifter inhämtas direkt från dig när du blir medlem, från din arbetsgivare eller, i vissa fall, av oss från offentligt tillgängliga källor.

Om du deltar i något event som talare, skribent eller på annat sätt kommer vi även behandla uppgifter som är nödvändiga för att betala ut arvode till dig, nämligen kontouppgifter och i vissa fall personnummer.

Om du deltar i något event där det serveras mat kan vi – utöver ovan angivna uppgifter – även direkt från dig när du anmäler dig inhämta uppgifter om matpreferenser, allergier och liknande.

När du deltar vid några av våra event kan vi komma att spela in eller fotografera evenemanget och personer som deltar. Det medför att du som deltagare kan komma att förekomma i ljud- och bildinspelningar eller fotografier. Svenska Sjörättsföreningen behandlar denna information på olika sätt och den kan även komma att publiceras internt eller externt. Svenska Sjörättsföreningen kommer inte att publicera namn eller foton, ljud- eller bildupptagningar med deltagare som har en framträdande roll utan deltagarens samtycke.

VARFÖR VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER
Svenska Sjörättsföreningen kommer att behandla personuppgifter för följande ändamål och med stöd av följande rättsliga grunder.

 • Tillhandahålla och administrera ditt medlemskap i Svenska Sjörättsföreningen.
 • Denna behandling sker för att uppfylla de åtaganden vi har gentemot dig med anledning av avtalet som medlemskapet innebär. Svenska Sjörättsföreningen kan även komma att vid behov uppdatera information i våra register. Detta sker för Svenska Sjörättsföreningens berättigade intresse av att hålla våra register uppdaterade med korrekt information för att kunna tillhandahålla våra tjänster på ett ändamålsenligt sätt.

Rättslig grund för behandlingen är fullgörande av avtal och berättigat intresse.

 • Tillhandahålla och administrera events som du anmält dig till eller deltar i.
 • Rättslig grund för behandlingen är fullgörande av avtal och berättigat intresse.
 • Denna behandling sker för att uppfylla de åtaganden Svenska Sjörättsföreningen har gentemot dig i och med din anmälan. I samband med konferenser, seminarier och liknande kommer en deltagarlista att upprättas där uppgifter om ditt namn och din arbetsgivare kan förekomma.
 • Utskick av information till dig angående Svenska Sjörättsföreningen eller våra samarbetsorganisationers verksamhet och kommande events.
 • Rättslig grund för behandlingen är berättigat intresse.
 • Dessa utskick sker för att uppfylla Svenska Sjörättsföreningens berättigade intresse av att kunna informera dig om vår verksamhet och tipsa om våra samarbetsorganisationers verksamhet och events. Du har alltid möjlighet att tacka nej till sådan behandling.
 • Valberedning till Svenska Sjörättsföreningens styrelse.
 • Rättslig grund för behandlingen är berättigat intresse.
 • Denna behandling sker i syfte att kunna ge förslag till nya styrelsemedlemmar. Behandlingen sker i Svenska Sjörättsföreningen berättigade intresse av att kunna upprätthålla föreningens verksamhet samt för att säkerställa en bred kompetens och representation i styrelsen.

HUR LÄNGE VI SPARAR DINA UPPGIFTER
Dina personuppgifter behandlas endast så länge som det är nödvändigt för de ändamål de samlats in för. Detta innebär att vi behandlar dina uppgifter så länge som du är medlem, står med i våra register för utskick av nyhetsbrev eller så länge som vi behöver för att administrera de tjänster vi tillhandahåller dig (t.ex. deltagande vid events).

Svenska Sjörättsföreningen kan spara vissa personuppgifter längre än vad som sagts ovan för att tillgodose krav enligt lag.

TILL VEM VI KAN KOMMA ATT LÄMNA UT DINA UPPGIFTER
Svenska Sjörättsföreningen säljer inte dina personuppgifter till någon och vi delar naturligtvis inte ut dina personuppgifter till vem som helst. Vi kan dock vissa fall dock komma att dela dina personuppgifter med utvalda tredje parter. Om det sker ser vi till att överföringen sker på ett säkert sätt som bevarar din integritet. Nedan är mottagare som vi kan dela dina uppgifter med.

 • Committé Maritime International (CMI)
 • Extern redovisningsbyrå för hantering av medlemsavgiften.
 • Svenska Sjörättsföreningen kan vid tillhandahållandet av events komma att dela uppgifter t.ex. med cateringleverantörer och föreståndare för de lokaler där eventen hålls.
 • Vi kan också komma att dela dina personuppgifter om det följer av lag eller myndighetsföreskrift, exempelvis om vi är tvungna att lämna ut uppgifter till Skatteverket av
 • bokföringsskäl.

DINA RÄTTIGHETER
Rättelse och tillgång till dina personuppgifter
Som registrerad har du rätt att när som helst begära rättelse av felaktiga uppgifter eller ändra de personuppgifter som du lämnat. Du har också rätt att kostnadsfritt ta del av vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Detta gör du genom att begära ett så kallat registerutdrag.

Återkalla samtycke med framtida verkan
Behandlar vi dina personuppgifter på den rättsliga grunden samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt fortsatta samtycke avseende framtida behandling.

Motsätta dig behandling
Du har rätt att motsätta dig behandlingar som vi utför med stöd av en intresseavvägning.

Du kan när som helst avsäga dig reklam- och kommunikationsutskick. Du kan avregistrera dig genom att klicka på en länk i det aktuella utskicket eller kontakta oss (se kontaktuppgifter nedan).

Radering
Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

Begränsning av behandling
Du kan även ha rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du begär att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas kan det dock medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid behandlingen begränsats.

Dataportabilitet
För det fall att du vill flytta dina uppgifter från oss har du även rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig samlade i ett strukturerat, maskinläsbart format (rätt till dataportabilitet). Denna rätt omfattar endast uppgifter som du själv har delat med oss.

KONTAKTUPPGIFTER TILL PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH KLAGOMÅL
Om du vill utöva någon av dina rättigheter ovan kan du kontakta oss på paula.backden@vinge.se

Skulle du vara missnöjd med vårt sätt att behandla dina personuppgifter ber vi dig att i första hand kontakta oss. Om du inte är nöjd med vårt sätt att hantera ditt klagomål på kan du framföra ditt klagomål till behörig tillsynsmyndighet, för närvarande Datainspektionen.

ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN
Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i vår integritetspolicy. Du hittar alltid den senaste versionen på webbplatsen. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter kommer detta att kommuniceras till dig.