Om föreningen

Verksamhet

Svenska Sjörättsföreningen är en ideell förening som bl.a. verkar för att främja kunskapen i sjö- och transporträtt samt skapa kontakter mellan akademiker och praktiserande jurister på området. Föreningen bildades år 1984 genom en sammanslagning mellan Sjörättsföreningen i Göteborg (grundad år 1948) och Svensk förening för internationell sjörätt (grundad år 1900).

Föreningen arrangerar varje år ett vårmöte i Göteborg och ett höstmöte i Stockholm. Vid mötena hålls regelmässigt ett föredrag på något aktuellt sjö- och transporträttsligt tema. Efter mötena arrangeras ofta mingel med måltid.

Föreningen ger även ut sjö- och transporträttslig litteratur i föreningens skriftserie samt svarar på remisser från regeringen och olika myndigheter i sjörättsliga frågor. Vidare äger föreningen ett stort antal sjörättsliga publikationer som finns tillgängliga genom Göteborgs universitetsbibliotek.

Föreningen är medlem i Comité Maritime International (CMI) som utgör en sammanslutning av nationella sjörättsföreningar över hela världen.

Medlemskap

Till medlem kan antas fysisk person vars studier eller yrkesverksamhet berör sjö- och transporträtt. Medlemsansökan ställs per e-post till föreningens ordförande.

Medlemsantalet uppgår till cirka 250. Medlemsavgiften är 300 kr per år för ordinarie medlem, 100 kr per år för studenter.

Sponsorer

Företag kan antas som stödjande medlemmar (sponsorer). Medlemsavgiften är 5000 kr för stödjande medlem.