månadsarkiv: december 2016

Svenska Sjörättsföreningens Högre Seminarieserie

Programmet bifogas här hkcmi

MISSA INTE MÖJLIGHETEN ATT DELTA I SVENSKA SJÖRÄTTSFÖRENINGENS
HÖGRE SEMINARIESERIE 2017
Sjörättsföreningens Seminarieserie vänder sig till praktiskt och akademiskt verksamma jörättsjurister med ett intresse av att fördjupa sig i sjörättsliga frågor. De ämnen som valts ut för de tre kurstillfällena rör juridiska frågor som är såväl praktiskt som teoretiskt intressanta, om än dock inte nödvändigtvis regelbundet förekommande i den svenske sjörättsjuristens dagliga arbete. Vår utgångspunkt är att fördjupad kunskap inom dessa områden ger en ökad kunskap nom sjö- och transporträttsliga frågor i stort – en allmän kompetensökning.
Seminarieserien är fördelad på tre tillfällen, med viss möjlighet att delta på enstaka tillfällen. Varje tillfälle inleds med en orientering i ämnet av seminarieledaren, följt av seminarieövningar och fördjupad diskussion. Inför varje tillfälle kommer inläsningsmaterial att vara tillgängligt; varje dltagare förväntas således ha satt sig in i aktuellt ämne.

1. Försening vs. icke-utförande av transport
Inom transporträtten diskuteras frågan om när ett dröjsmål med transporten i själva verket ska anses utgöra icke-uppfyllelse av transportavtalet (non-performance). Gränsdragningen får betydelse eftersom lastägarens rätt till ersättning för försening är mycket begränsad. Skulle icke-uppfyllelse falla inom transportöransvarets tillämpningsområde blir ersättningen i motsvarande mån begränsat. Skulle icke-uppfyllelse falla utanför detta tillämpningsområde skulle lastägaren kunna vara berättigad till obegränsad ersättning.
Seminariet leds av Svante O. Johansson, justitieråd i Högsta Domstolen.
Seminariet hålls på svenska.
Tid: 3 februari 2017 kl. 9.30 – ca.16
Plats: Stockholm, lokal meddelas senare.
Seminariet hålls i samarbete med Morssing & Nycander advokatbyrå

2. Hire: quirks and quagmires
The law of payment of hire under time charters is a topic in never ending development. As late as October 2016 the judgment by the Court of Appeal in “Spar Shipping” transformed the law on termination of contract based on failure to pay hire, a judgment which contains several interesting point of discussion. Issues such as time of payment, off hire clauses, equitable set off and deductions will all be discussed. The focus of this seminar is English law, which governs the majority of charter parties.
Seminariet leds av Filippo Lorenzon, professor i sjörätt och kommersiell rätt vid universitetet i Southampton.
Seminariet hålls på engelska.
Tid: 27 april 2017 kl. 09.30 – ca. 16.00
Plats: Lilla Bommen 1, Göteborg
Seminariet hålls i samarbete med Wistrand advokatbyrå

3. Nordisk Sjöförsäkringsplan 2016, särskilt om medförsäkring av 3e man baserat på bakomliggande kontraktsförhållanden.
Seminaret vil starte med en presentasjon av den nordiske sjøforsikringsplanen 2013 versjon 2016, og se på hvordan den er bygget opp og hovedinnholdet i løsningene. Deretter vil reglene om medforsikring av tredjemenn i NP kap. 7 (kontraktspanthavere) og kap. 8 (andre tredjemenn) bli gjennomgått og forklart. Medforsikringsreglene i kap. 8 må sees i sammenheng med de underliggende kontraktsforhold mellom rederiet og befraktere, managers og andre, og har ofte som sin eneste og viktigste oppgave å beskytte den medforsikrede mot et regresskrav fra forsikringsselskapet.
Seminariet leds av Hans-Jacob Bull, professor emeritus vid Nordiskt institutt for sjørett.
Seminariet hålls på norska.
Tid: 19 oktober 2017
Plats: Stockholm, Svensk Försäkrings lokaler på Karlavägen 108, 6tr.

Pris: 9000 kr för tre tillfällen alt 4000 kr per enskilt tillfälle. Moms kan tillkomma.
För det fall kursen skall bekostas av icke-momspliktig (t ex privatperson), kontakta arrangören.
Vid mycket stort intresse kan platsbrist uppstå, i vilket fall anmälningar till samtliga tre tillfällen ges företräde.
Bindande anmälan görs till eventgbg@Wistrand.se, ange vid anmälan vilket eller vilka seminarier du är intresserad av.

 Om ni har frågor kontakta Paula (p.l.backden@jus.uio.no/ 0709-474177) eller
Ida (ida.dahlborg@wistrand.se/0709-379250).
microsoft-containers-640x427

 

 

Höstmöte ”Konventionsrätt och nationell rätt: symbios eller kaos?”.

Sjörättsföreningens höstmöte hölls i Stockholm den 17 november under temat
”Konventionsrätt och nationell rätt: symbios eller kaos?”. Justitierådet Svante O. Johansson ledde en intressant och spännande debatt med förnämliga bidrag av panelen bestående av advokat Hanne Aarsheim, docent Johan Schelin och advokat Jonas Rosengren. Mötet avhölls i advokatbyrån MAQS lokaler på Mäster Samuelsgatan, under Per-Olov Håkanssons värdskap. Ett 30- tal medlemmar fick njuta av en generös buffé.
i-phone-2016-725i-phone-2016-722i-phone-2016-720i-phone-2016-714i-phone-2016-711i-phone-2016-710
Vid mötet presenterade Paula Bäckdén ett ambitiöst seminarieprogram som Paula, tillsammans med Ida Dahlborg, har sammanställt och som vi nu har glädjen att erbjuda våra medlemmar.
Programmet bifogas här: hkcmi

Om det finns frågor avseende den Högre seminarieserien ta då i första hand kontakt med Paula (p.l.backden@jus.uio.no/ 0709-474177) eller
Ida (ida.dahlborg@wistrand.se/0709-379250).
Sjörättsföreningens ambition är att på olika sätt aktivera Sjörättsföreningen inom ramen för sjörättsföreningens naturliga verksamhet. Vi tycker att det är en viktig pusselbit att också ge möjlighet till fördjupade kunskaper på det sjörättsliga området. Nu hoppas vi förstås på många anmälningar så tveka inte!