Remissyttrande rörande höjda globalbegränsningsbelopp

Föreningen har nyligen lämnat ett yttrande över remissen Höjda gränser för redares m.fl. skadeståndsansvar. Se under remissyttranden.