Skadeståndsansvar och försäkringsplikt vid sjötransporter (SOU 2012:8)

Svenska Sjörättsföreningen har inbjudits att yttra sig över promemorian om Skadeståndsansvar och försäkringsplikt vid sjötransporter – Atenförordningen och försäkringsdirektivet i svensk rätt (SOU 2012:8). Svenska Sjörättsföreningen är positiva till att den Europeiska Unionen i unionsrätten införlivar Atenkonventionen i den lydelse konventionen har genom 2002 års ändringsprotokoll.

Svenska Sjörättsföreningen är också positiva till förslaget att stärka passagerarens ställning genom att begränsningsbeloppet höjs till 400 000 SDR per passagerare vid ett och samma tillfälle.

Svenska Sjörättsföreningens styrelse består av ett antal personer som på olika sätt är aktiva inom svensk sjöfartsnäring och svensk sjöförsäkring. Flera av styrelseledamöterna har via de organisationer de företräder, och som sinsemellan delvis kan ha olika uppfattningar, också blivit tillfrågade att inkomma med remissvar i rubricerade ärende.

Svenska Sjörättsföreningen har därför beslutat att endast yttra sig över vissa tekniska frågor.

Så som finns beskrivet i remissvaret från Stockholm Universitets Juridiska institution framstår det som otillfredsställande att resenärer som färdas med Trafikverkets färjor i fråga om personskador skulle vara utelämnade till en analog tillämpning av Sjölagens bestämmelser i kapitel 5, särskilt i fråga om ansvar för personskador. Vi delar Juridiska institutionens synpunkter och menar också att det finns anledning att se över skyddet för resenärer ombord på dessa vägfärjor.

Såsom framgår i remissvaret från Svensk Försäkring finns det ett antal tekniska frågor att hantera när det gäller utfärdandet av certifikat samt när regelverket bör träda i kraft. Vi delar Svensk Försäkrings synpunkter på att det bör undvikas att två olika certifikat ska utfärdas eftersom det kan bli en belastning både administrativt och kostnadsmässigt. Vidare delar vi Svensk Försäkrings synpunkter på att ikraftträdandet av regelverket bör sammanfalla med förnyelsetidpunkten för P&I-försäkring, dvs. den 20 februari.

Stockholm 20 juni 2012

På Svenska Sjörättsföreningen vägnar

Erik Linnarsson